Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Tak for dit besøg på vores hjemmeside.

I forbindelse med bestilling af produkter på vores hjemmeside og tilmelding af nyhedsbrev, har du givet dine personoplysninger videre til os. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13, skal vi på baggrund heraf orientere dig om vores behandling af dine personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige for dine personoplysninger – hvordan kontakter du os?

ZoZozial Coffee er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

ZoZozial Coffee Roasters ApS
Englandsvej 8, 5700 Svendborg – Denmark
CVR-nr.: 35 64 36 72
Telefon: +45 76 400 440
Mail: mail@zozozialcoffee.dk

1.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Bestilling af produkter via vores hjemmeside eller direkte kontakt til os.
 • Tilmelding af nyhedsbrev.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bestilling af produkter: Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b – opfyldelse af kontrakt, som den registrerede er part i ved bestilling af produkter hos os.
 • Tilmelding af nyhedsbrev: Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a – samtykke til behandling af dine personoplysninger.

2.    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
 • Oplysninger fra Cookies du har samtykket til – se vores Cookie politik.

3.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandler, som vi anvender i forbindelse med hosting af vores hjemmeside, som derfor opbevarer vores oplysninger vi får herfra. De anvender ikke underdatabehandlere og hosting, herunder opbevaring af personoplysninger, foregår i danske datacentre.

4.    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget dine oplysninger direkte fra dig og modtager ikke oplysninger om dig fra andre kilder, jf. dog vores Cookie politik, i forhold til de specifikke cookies du har samtykket til, herunder de oplysninger vi modtager derfra.

5.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med bogføringsloven § 10, stk. 1, og opbevarer dine oplysninger i 5 år fra udgangen af regnskabsåret, materialet vedrører.

6.      Retten til at trække samtykke tilbage

7.      Du har ved tilmelding til vores nyhedsbrev givet samtykke hertil og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

ZoZozial Coffee Roasters ApS